Regulamin serwisu CANAL+ KUCHNIA

 1. CANAL+ Polska S.A. udostępnia możliwość bezpłatnego korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.canalpluskuchnia.pl (dalej Strona internetowa) w celu poznawania przepisów, wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy kulinarne.
 2. Dostęp do Strony internetowej posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 3. Warunkiem korzystania z pełnej funkcjonalności Strony internetowej jest rejestracja przez użytkownika z podaniem w formularzu imienia lub pseudonimu (nick), własnego hasła oraz adresu e-mail.
 4. Wypowiedzi użytkowników powinny dotyczyć tylko i wyłącznie tematów związanych z kulinariami.
 5. Strona Internetowa może być wykorzystywana prze użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem i wyłącznie w celu o którym mowa w ust.1.
 6. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Strony internetowej do celów sprzecznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym regulaminem, a w szczególności:
  a) posługiwanie się przez użytkownika pseudonimem (nick) , który jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
  b) przesyłania wiadomości zawierających wyrażenia lub treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
  c) wyrażania lub przekazywania niecenzuralnych opinii pod adresem innych osób,
  d) wykorzystywania Strony internetowej do celów komercyjnych, a w szczególności do przesyłania reklam,
  e) rozpowszechniania materiałów nie stanowiących własności użytkownika, w szczególności prywatnej korespondencji, bez zezwolenia jej autora/właściciela,
  f) nie przestrzegania warunków licencji lub prawa autorskiego (copyright) w stosunku materiału umieszczanego na Stronie internetowej.
 7. Materiały przesłane przez użytkownika Strony internetowej, w tym zdjęcia, komentarze, przepisy, niezależnie od warunków określonych w ust.6., nie mogą naruszać praw autorskich twórców ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych.
 8. Naruszenie prze użytkownika Strony Internetowej któregokolwiek z postanowień pkt. 6 lub 7, uprawnia CANAL+ Polska S.A. do usunięcia treści przesłanej przez użytkownika Strony internetowej lub zablokowanie użytkownikowi, który był nadawcą tej treści, możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej.
 9. Użytkownik Strony internetowej publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik odpowiada za treść przesyłanych materiałów oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich a w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych oraz za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich.
 10. CANAL+ Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za materiały, w tym treści, opinie lub komentarze umieszczone na Stronie internetowej przez użytkowników,
  b) przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej,
  c) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od CANAL+ Polska S.A. 
 11. Użytkownicy Strony internetowej poprzez umieszczenie materiałów na Stronie internetowej udzielają CANAL+ Polska S.A. nieodpłatnej licencji zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie tych treści przez CANAL+ Polska S.A.
 12. CANAL+ Polska S.A. dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jej funkcjonowania.
 13. CANAL+ Polska S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Strony internetowej lub jej modyfikacji.
 14. Administratorem danych osobowych jest CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8 ("Administrator").
 15. Od dnia 25.05.2018 r. istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: [email protected].
 16. Dane osobowe będą przetwarzane przez CANAL+ Polska S.A. w szczególności:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO( ) w celu:
   1. umożliwienia korzystania ze Strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą
   2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CANAL+ Polska S.A. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
   a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu użytkownika
   b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
   c) dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 17. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  1) dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze Strony internetowej oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres udostępniania Strony internetowej, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących CANAL+ Polska S.A.;
  2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych CANAL+ Polska S.A. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 18. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
  1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
  4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  7) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  8) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  Prawa wymienione w pkt 1) – 7) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (za pośrednictwem adresu: [email protected]) lub poprzez kontakt z CANAL+ Polska S.A. (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). Prawa wymienione w pkt 1) – 6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych ([email protected].) lub poprzez kontakt z CANAL+ Polska S.A. (adres siedziby CANAL+ Polska S.A., z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").
 19. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu CANAL+ Polska S.A.): partnerzy handlowi: np. agenci, call center, agencje marketingowe, sponsorzy, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
 20. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. CANAL+ Polska S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej Stronie internetowej.
OGLĄDAJ CANAL+ KUCHNIA